Sentai 01 Himitsu Sentai GorangerMatanatai yohuo
kamen ni mukete
megan i na hit totsu
aguo isht tora

Kiroguo i sayin in
bu tuma tuma chi ñin
fin tu no koma a
konin no senshin
lukase midorino
ashtanokasehuo

Go!! go , go!!


hitutsi no mi ka na huo
hitutsi no pawa setse
sake bechon ni ota ke mi wuo

Himitsu Sentai Goranger!!

Mata na shi shi huo
hitari ni mukete
chitai ji maji totsu
aguo imnui

Hiroguo hi bousua
maichi dibori ñi
tinku no hana
Konin no senshin
lohuase midori no
hido no miki huo

Go!! go , go!!

hitutsi nomi kana huo
hitutsi no pawa tse tse
nana me tei da no mi ka he ni huo

Himitsu Sentai Goranger!!


Matana toushi
coimi couhete
hira higua hi totsu
aguo hi tori

Ki roguo ya hi mi
sema uh da richi huo
tenku no houshi na
konin no senshin
kerase midori huo
astanakomihuo

Go!! go , go!!

hitutsi no mi kanahuo
hitutsi no pawa tse tse
hashi nama dajim ma soyo

Himitsu Sentai Goranger!!

FIN

Autor: Unknown