Sentai 02 JACK Q DengekitaiJACK Q!!
JACK Q!!
JACK Q!!


Supe no dahi ya jei jei jei jei
hatu li kuma da jei jei jei jei
yuku do juba ku
shikome shikome shikome
shikoma jei
kouha taga lo

JACK Q!!

Hoeru tobo shi na
ka lashi vi na hi nohua
supe kata lo hai shi
metamo la ka

Dalebo shirana i
joleta na chi i no
kolehna kolenha nou
kei chi ro nimi kudasai

JACK Q!!
JACK Q!!

yobi lo sara hi domi

JACK Q!!
JACK Q!!
JACK Q Dengekitai!!

JACK Q!!
JACK Q!!
JACK Q!!

(COMENZAR DE NUEVO)

Autor: Unknown