Sentai 17 Gosei Sentai DairangerTenshita!!! (huo u huo u huo o)
kyniokuda!!! (

'

)

Surumiotome
koboshiounade
kyuranger
shishiranger
denmakiri o
ohranger

Kynioku denshi!!
tenki monyusari
naretemukumino
ko ko ko rio ma yunde

Kynioku denshi!!
tenki monyusari
moyasi mushukete
mata ma nu no no

Tenki maniate
hitsusu niouki

Gosei Sentai
Gosei Sentai Dairanger!!

Autor: Unknown