Sentai 18 Ninja Sentai Kakurangerkakuranger ninja ninja!!

Daito anku no kuni i shigua
bichi nie kongo no taimu a no fenya
kochito aniko no mishte e ni
shumake kemisekeyo shike kakuranger

Kyurubule!!
Yato kono kono mi nanchi

Somosoki!!
shuguato koso kakibe

Butamu!!
tarimo no atitsu no mukate

Bula a kotonu
kietayani kaimu

Alegua!!

Nan nanja , nanja , nanja
Nin ninja , ninja

Ninja!!

kakuranger ninja , ninja

Ninja sentai Kakuranger!!

Ninja!!

Autor: Unknown