Sentai 21 Denji Sentai MegarangerSashisioke
kikaru ne
tonorami kekumerute
shintekainimeshana
kibu no ba saito no
dakerubitohui
sekai i ga kokoroko
keki menai
nanta negi kai

Warusano!!

youkahun!!

Moiratsotse!!
Kakeratsotse!!
Imasuku!!

mikuse mega
karuse mega
aikero tona ukarakasa
miroyo mega
kiberuse mega
kagagara nomutei
miruki mausana
shakuma bandaino
koushiki

Huoretashi mega mega!!

Denji Sentai Megaranger!!

Autor: Unknown