Sentai 23 Kyukyu Sentai GoGoVMahateroyo ( go five )
ikiteroyo ( go five )
sentai kosokoni
datori tsuku

Dae dae tsainga
tai tai kouna
kikobokokaguasu
hitsusu mo
kasesa!!

hitsutsu no higoushino
sukounoba (oh oh oh)
nogeuno migaeta
suku ubo sokoto

Rescue sorya (sorya!!)
mohotocayaku
kikeunda itsuru nomigo kona kaseguav (gogo five)

Rescue sorya(sorya!!)
mohototsuyoku
kagayaku yukibo
inga tougalatsete

Save all!!
Save la!!

Hisoy!!

kyukyu Sentai GoGo V!!

Autor: Unknown